Публичная оферта

про укладення договору доручення

 

ФОП Афанасьєва ОМ,  іменована надалі «Повірений», на підставі статті 633 Цивільного кодексу України пропонує необмеженому колу юридичних та фізичних осіб укласти договір доручення шляхом прийняття умов, викладених нижче.

 

1.     ТЕРМІНОЛОГІЯ

Для цілей цієї Оферти нижченаведені терміни використовуються у такому значенні:

1.1.      Оферта – адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі пропозиція Повіреного на укладення Договору доручення, викладеного у стандартній та незмінній для всіх формі, на умовах, що містяться в цій оферті. Якщо інформація, розміщена на сайті Повіреного, суперечить положенням цієї оферти, застосовуються умови оферти.

1.2.      Опублікування – розміщення тексту цієї Оферти в його чинній редакції у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті Повіреного за адресою: https://www.bessarabka.com

1.3.      Довіритель – фізична або юридична особа, яка здійснила акцепт оферти та за завданням якої Повірений надає послуги.

1.4.      Сторони – Довіритель і Повірений у сукупності, а кожен окремо – сторона.

1.5.      Послуги – послуги, що надаються Повіреним, пов'язані з укладанням від імені та за рахунок Довірителя вiдповiдних договорiв з продавцями товарів, які були обрані Довірителем на умовах Договору. Послуги включають в себе вибір, придбання, упакування обраних Довірителем товарів, а також їх зберігання до моменту передачі Довірителю та доставку Довірителю, за адресою, вказаною Довірителем у замовленні.

1.6.      Продавцi – третi особи, що здійснюють продаж товарів та якi зазначенi на сайті Повіреного

1.7.      Товари – товари з переліку, наведеного на сайті Повіреного, щодо яких Повіреним надаються послуги за дорученням Довірителя на умовах, що містяться в цій оферті.

1.8.      Акцепт оферти – повна і беззастережна згода Довірителя на прийняття умов оферти. Оферта вважається акцептованою Довірителем, а Договір доручення укладеним, з моменту оформлення Довірителем замовлення на сайті Довірителя, підтвердження ним прийняття умов цієї оферти та надання згоди на обробку Повіреним персональних даних, наданих Довірителем.

1.9.      Договір – укладений шляхом акцепту цієї оферти договір доручення між Довірителем та Повіреним.

1.10.   Замовлення – доручення Довірителя на вчинення Повіреним юридичних дій від імені Довірителя і за його рахунок, пов’язаних з наданням послуг на умовах цієї оферти. Замовлення здійснюється Довірителем шляхом заповнення відповідної форми на сайті Повіреного за цінами, які зазначені на сайті Повіреного в момент оформлення замовлення. З моменту оформлення замовлення стає невід’ємною частиною Договору.

 

2.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.      Довіритель доручає, а Повірений за винагороду від імені і за рахунок Довірителя виконує замовлення на надання послуг відповідно до умов цього Договору.

2.2.      Повірений може виконувати замовлення як самостійно, так і з залученням третіх осіб.

2.3.      Формою підтвердження повноважень Повіреного є цей Договір.

 

3.     УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1.      Для укладення Договору та оформлення замовлення Довіритель повинен здійснити реєстрацію на сайті Повіреного шляхом внесення відповідних даних. Інформація, що вказується Довірителем при реєстрації, повинна бути повною та достовірною. В протилежному випадку Повірений має право відмовити у виконанні доручення та не несе відповідальність за неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором.

3.2.      Довіритель зобов’язується забезпечувати збереження і конфіденційність реєстраційних відомостей. Всі дії протягом строку дії Договору з використанням логіна і пароля Довірителя вважаються здійсненими Довірителем. Повірений не несе відповідальність за несанкціоноване використання реєстраційних даних Довірителя третіми особами.

3.3.      У подальшому Довіритель користується сайтом Повіреного без необхідності реєстрації шляхом внесення логіну і паролю.

3.4.      При виконанні доручення Повірений використовує виключно дані, зазначені Довірителем під час реєстрації.

3.5.      Послуги за Договором надаються згдно до розкладу, що публiкуеться на сайтi Повiреного.

3.6.      Для оформлення замовлення Довіритель здійснює вибір товарів на сайті Повіреного та вказує необхідні дані для виконання доручення.

3.7.      Після оформлення замовлення Довіритель не має права змінювати обсяг послуг, що надаються йому за Договором, або вибирати інші товари в межах цього замовлення.

3.8.      Повірений залишає за собою право відмовити Довірителю у виконанні замовлення у разі невиконання Довірителем умов Договору.

3.9.      Відповідно до умов замовлення Повірений здійснює збір товарів у продавцiв та укладає з продавцями вiдповiднi угоди на придбання таких товарів.

3.10.   У разі відсутності замовлених Довірителем товарів у продавцiв, Повірений має право виключити зазначений товар із замовлення або запропонувати вiдповiдну замiну, повідомивши про це Довірителя за вказаними ним при реєстрації засобами зв’язку.

3.11.   У ході виконання Замовлення Повірений здійснює упакування зібраних товарів у вiдповiдний матеріал.

3.12.   Доставка товарів Довірителю здійснюється Повіреним в межах обраного Довірителем часового проміжку доставки.

3.13.   У випадку обрання послуги "самовивіз" Довіритель зобов’язується забрати вибрані ним товари протягом 12 годин з моменту оформлення замовлення в статусі «Доставляється», за адресою, вказаною на сайті Повіреного, протягом робочих часів Повіреного. Якщо Довіритель не забрав товари протягом цього терміну, Повірений має право використати такі товари на власний розсуд та позбавляється обов’язку передати такі товари Довірителю або повернути йому кошти у разі здійснення Довірителем передплати.

3.14.   Довіритель здійснює перевірку товарів в момент їх отримання.

3.15.   Сторони погодились, що розходження терміну придатності, датування та маркування товарів, а також інших позначок, наведених на фото товару на сайті Повіреного та на фактично переданих йому товарах, не є порушенням умов Договору.

3.16.   Довіритель має право відмовитись від прийняття товарів, що можуть бути повернені відповідно до норм чинного законодавства продавцям, без надання пояснень щодо причин такої відмови.

3.17.   Довіритель не має права відмовитись від прийняття товарів, що не можуть бути повернені відповідно до чинного законодавства продавцям, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

3.18.   Повірений має право перевіряти досягнення Довірителем 18-річного віку, якщо серед замовлених товарів є алкогольні напої. У разі недосягнення Довірителем 18-річного віку Повірений має право відмовитись від виконання доручення частково або повністю.

3.19.   З моменту прийняття товарів Довірителем замовлення вважається виконаним належним чином у повному обсязі.

3.20.   Повірений залишає за собою право відмовити Довірителю у виконанні замовлення у разі невиконання Довірителем умов Договору.

 

4.     ЦІНА ДОГОВОРУ І УМОВИ ОПЛАТИ

4.1.  Вартість послуг визначається при оформленні відповідного замовлення за кожне замовлення окремо на підставі встановлених на сайті Повіреного цін, в українських гривнях.

4.2.  Вартість послуг включає в себе вартість замовлених Довірителем товарів, винагороду Повіреного за вибір, придбання, упакування зазначених Довірителем товарів, їх зберігання до моменту передачі Довірителю та вартість доставки товарів Довірителю, а також всі податки, проте не включає комісії, які можуть бути витребувані третіми особами у зв'язку зі способом оплати (наприклад: комісія банку за перерахування грошових коштів). Вартість пакувальних матеріалів включається до загальної вартості витрат Повіреного.

4.3.  Розмір винагороди Повіреного встановлюється Повіреним на власний розсуд. Розмір такої винагороди може бути змінений на розсуд Повіреного, що не змінює ціну відповідного замовлення, оформленого Довірителем належним чином до моменту такої зміни.

4.4.  Рахунок до оплати формується безпосередньо на сайті Повіреного на підставі оформленого Довірителем замовлення та надсилаеться засобами електронного зв’язку на адресу Довiрителя, що обула ним вказана пiд час реестрацii. Сформований рахунок набуває чинності відразу ж з моменту його формування. Рахунок може бути скоректований пiсля остаточного формування замовлення (корегування ваги Товарiв, тощо). У такому разi Повiрений додатково надсилае уточнений рахунок та iнформуе Довiрителя про це тим самим чином. Спосіб та форму оплати Довіритель обирає за власним бажанням з переліку можливих, вказаних на сайті Повіреного. Строк оплати залежить від обраного способу та форми оплати та вказується на сайті Повіреного в момент оформлення замовлення.

4.5.  Прострочення здійснення оплати дає Повіреному право призупинити надання послуг до дня надходження відповідних грошових коштів від Довірителя або, за його вибором, розірвати Договір в односторонньому порядку без необхідності повідомлення про це Довірителя.

4.6.  Безпека, конфіденційність, а також інші умови вибраних Довірителем способу / форми оплати виходять за рамки оферти (Договору) і регулюються договорами між Довірителем та відповідними третіми особами.

4.7.  Послуги вважаються оплаченими Довірителем при безготівковому розрахунку з моменту надходження суми оплати на поточний рахунок Повіреного та у разі оплати готівкою з моменту оформлення Повіреним прибуткового касового ордера на отримання коштів.

4.8.  Довіритель зобов’язується оплачувати можливі зміни розміру винагороди Повіреного за тарифами Повіреного та можливі додаткові витрати, зокрема у таких випадках:

4.8.1.      якщо за узгодженням з Повіреним Довіритель обрав період часу для доставки товарів поза робочими часами Повіреного, зазначеними у п. 3.5, та / або місце доставки товарів поза районами доставки;

4.8.2.      якщо Довіритель при оформленні замовлення вказав невірні контактні дані;

4.8.3.      якщо відсутній телефонний зв’язок з Довірителем в обраний ним час виконання замовлення;

4.8.4.      якщо Довіритель не може прийняти товари за вказаною ним адресою в будь-який час в рамках обраного періоду часу виконання замовлення;

4.8.5.      якщо за узгодженням з Повіреним Довіритель змінив адресу доставки товарів після оформлення ним замовлення.

 

5.     ГАРАНТІЇ

5.1.  Протягом терміну дії Договору Повірений докладе всіх зусиль для надання послуг у відповідності з усіма їхніми характеристиками, зазначеними Довірителем. При цьому Повірений не гарантує абсолютно точного виконання всіх побажань Довірителя.

5.2.  У ході надання послуг Повірений гарантує:

5.2.1.      вибір для Довірителя переліку та обсягу товарів, вказаного у замовленні (при цьому обсяг товарів, що продаються на вагу, може несуттево відрізнятися від обраного Довірителем;

5.2.2.      можливість телефонної консультації Довірителя за телефоном, вказаним на сайті Повіреного, з питань надання послуг;

5.2.3.      вибір з наявних у продавцiв товарів тих, що є найсвіжішими, виходячи з терміну їх придатності;

5.2.4.      вибір для Довірителя товарів таких, які не є простроченими до вживання, а також таких, які не мають зовнішніх пошкоджень або інших дефектів, що негативно впливають на їх смакові чи інші властивості;

5.2.5.      що ціни на товари не зміняться в ході надання послуг за окремим замовленням.

5.3.  У ході надання послуг Повірений здійснює все можливе, але не гарантує:

5.3.1.      що фактично вибрані товари матимуть зовнішній вигляд, ідентичний тому, який розміщено на сайті Повіреного;

5.3.2.      відповідності смакових, гастрономічних, дієтичних й інших властивостей товарів, обраних Довірителем, очікуванням останнього або опису товару, здійсненому його виробником або продавцем;

5.3.3.      фактичну наявність вичерпного переліку обраних Довірителем на сайті Повіреного товарів для їх передачі Довірителю на умовах Договору.

5.4.  За винятком гарантій, прямо зазначених в оферті, Повірений не надає жодних інших гарантій щодо відповідності послуг конкретним цілям або побажанням Довірителя.

5.5.  Приймаючи умови цієї оферти шляхом її акцепту, Довіритель запевняє Повіреного і гарантує, що він:

5.5.1.      укладає Договір добровільно і при цьому повністю ознайомився з умовами оферти, розуміє предмет Договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору;

5.5.2.      володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору;

5.5.3.      надає достовірні дані Повіреному при реєстрації на сайті Повіреного, оформленні замовлення і платіжних документів, на підставі яких здійснюється оплата послуг;

5.5.4.      володіє грошовими коштами в достатньому обсязі для оплати послуг;

5.5.5.      є повнолітнім та йому не заборонено купувати та отримувати алкогольні напої згідно з чинним законодавством України (якщо такі товари є у замовленні), а також, що особа, яка забирає товари у Повіреного від імені Довірителя (якщо це не сам Довіритель) також є повнолітню, їй не заборонено купувати та отримувати алкогольні напої  та вона діє за згодою Довірителя;

5.5.6.      уповноважив особу, яка забирає товари у Повіреного від імені Довірителя (якщо це не сам Довіритель) та вона діє за згодою та від імені Довірителя;

5.5.7.      ознайомлений з переліком товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) згідно з чинним законодавством України.

 

6.     ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ

6.1.  Оферта у своїй останній редакції набуває чинності з моменту опублікування відповідної редакції Оферти на сайті Повіреного в мережі Інтернет і діє до моменту відкликання оферти Повіреним.

6.2.  Повірений залишає за собою право внести зміни в умови оферти та / або відкликати оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін Повіреним до цієї оферти, такі зміни набувають чинності, у тому числі для Довірителів, які раніше здійснили акцепт оферти, з моменту опублікування на сайті Повіреного, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

 

7.     ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1.  Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до моменту виконання сторонами своїх зобов’язань за Договором або до моменту розірвання Договору.

7.2.  Договір може бути розірваний:

7.2.1.      Довірителем або Повіреним у випадках, передбачених чинним законодавством України і цією офертою;

7.2.2.      будь-якою стороною в будь-який момент шляхом направлення іншій стороні відповідного повідомлення;

7.2.3.      за взаємною домовленістю сторін.

7.3.  У разі нездійснення передоплати (якщо передоплата передбачається оформленим Довірителем замовленням) за рахунком згідно з цією офертою Повірений розриває Договір з моменту виникнення простроченої заборгованості в односторонньому порядку без необхідності додаткового повідомлення про це Довірителя.

7.4.  Розірвання Договору Довірителем або відкликання ним акцепту оферти не покладає на Повіреного обов’язку повернення коштів, фактично витрачених на виконання відповідного замовлення Довірителя.

 

8.     ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1.  Повірений несе таку відповідальність за Договором:

8.1.1.      У разі якщо з якоїсь причини Повірений не почне надання послуг, або почне таке надання з порушенням строків, відповідальність Повіреного за допущене порушення Договору та засоби правового захисту Довірителя щодо такого порушення обмежуються виключно продовженням терміну надання послуг на відповідний період.

8.1.2.      Повірений не несе відповідальності за Договором за будь-які дії / бездіяльність третіх сторін, за винятком тих, які ним залучені для виконання Договору.

8.1.3.      За жодних обставин Повірений не відшкодовує будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду Довірителя та / або третіх сторін незалежно від того, чи міг Повірений передбачати можливість настання таких збитків чи ні.

8.1.4.      Повірений не несе відповідальності за використання (неможливість використання) та будь-які наслідки використання (неможливості використання) Довірителем обраної ним форми або способу оплати послуг.

8.2.  Повірений звільняється від відповідальності за неповне або неналежне надання послуг за цією офертою у випадках невиконання Довірителем будь-якої з умов цієї оферти.

8.3.  Відповідальність Повіреного за Договором за будь-яким позовом або претензією, в тому числі з боку Довірителя, щодо кожного окремого замовлення обмежується сумою винагороди Повіреного за замовленням, виконання, невиконання або неякісне виконання якого спричинили настання відповідальності Повіреного.

8.4.  Повірений звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення спричинене дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та / або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Повіреним Договору та є поза контролем та волею Повіреного.

8.5.  Довіритель несе відповідальність за Договором у повному обсязі у таких випадках:

8.5.1.      недотримання вимог чинного законодавства при здійсненні ним будь-яких дій в якості Довірителя;

8.5.2.      недостовірності відомостей, переданих ним Повіреному;

8.5.3.      невиконання гарантій, що містяться в пункті 5.5 цієї оферти.

8.6.  Довіритель зобов'язується своїми силами та за свій рахунок вирішувати всі суперечки і врегулювати всі претензії та позови третіх осіб, інструкції та вимоги державних органів влади, які надійшли як на адресу Довірителя, так і на адресу Повіреного, у зв'язку з використанням Довірителем результатів послуг, а також відшкодувати всі збитки і витрати, понесені Повіреним у зв'язку з такими претензіями та позовами.

8.7.  У разі порушення Довірителем умов Договору Повірений має право припинити надання Послуг до моменту усунення Довірителем допущених порушень і відшкодування (компенсації) завданих Повіреному таким порушенням збитків та / або розірвати Договір з надсиланням відповідного повідомлення Довірителю.

 

9.     ІНШІ УМОВИ

9.1.  Усі питання, неврегульовані офертою або Договором, регламентуються чинним законодавством України.

9.2.  Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні оферти та Договору, сторони намагатимуться вирішуватися шляхом переговорів.

9.3.  Договір містить повну домовленість між Повіреним і Довірителем. Повірений не бере на себе жодних інших зобов'язань, не зазначених в цій оферті, за винятком випадків, коли такі зобов'язання або інші умови узгоджені в письмовому вигляді і підписані Повіреним і Довірителем.

9.4.  Якщо будь-яке положення оферти є недійсним або таким, що суперечить чинному законодавству, таке положення повинно бути замінено новим положенням, яке б максимально відповідало початковим намірам, які містилися в оферті, при цьому інші положення оферти не змінюються і залишаються в силі.